תשמישי קדושה

 585 700

 585 700

 585 700

כשרות שופר תעודת כשרות